top of page
values_top.png
AFFÄRSIDÉ

Företagets strategiska mål är en dynamiskt hållbar utveckling som motsvarar de bästa indikatorerna för byggfirmor när det gäller effektivitet och konkurrenskraft.

VI HAR & VI ÄR TEAMET SOM

 - högt anseende
- välutbildad, kompetent, erfaren ledning
- motiverat, professionellt team (ingenjörer, operatörer, installatörer)
- pålitliga partners (leverantörer, underleverantörer)
- professionell utrustning (maskiner, verktyg, o.s.v.)
- långsiktiga relationer med våra kunder 

- är berett att arbeta lite mer;
- är resultatinriktade;
- kan leverera i en miljö driven av korta deadlines;
- är stress-beständigt;
- uppvisar flexibilitet när det gäller lösningar och kostnader;
- är öppna för nya tekniker.

MISSION

Att skapa och förse kunderna med tekniskt riktiga högeffektiva, kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet för el, tele och lågspänningsnät och system

vision.jpg
mission.jpg
VISION

Att bli ett ledande, hållbart företag som hela tiden vidareutvecklas inom sitt affärsområde och som erbjuder de bästa lösningarna och tjänsterna åt våra kunder

KVALITET, MILJÖ & SÄKERHET

Företagsansvar innebär att erbjuda tjänster och produkter av hög kvalitet som motsvarar kundernas krav och som strävar efter säkerhet ur ett miljöperspektiv. För att kunna klara av dessa utmaningar har företaget utvecklat och framgångsrikt implementerat ett integrerat managementsystem. Det är uppbyggt i enlighet med gällande lagstiftning och är grundat på de krav som ställs i ISO 9001, ISO 14001 standards.

Policy för Kvalitet

Vår kvalitetspolicy innebär att vi ska erbjuda tjänster av högsta kvalitet inom varje område av företaget, Design, installation, projekthantering och konstruktionsövervakning av telekommunikation, elsystem, nätverk och utrustning upp till 35kV.

Företaget tolkar begreppet kvalitet som att vi ska möta de krav som ställs av alla intressenter, nämligen:

- Kunder;

- Personal;

- Ägare och högsta ledningen.

 

För att kunna klara av de krav som ställs av våra kunder ska företaget åta sig att uppfylla alla detaljerade krav och förutsättningar i kontraktet så att vi kan bibehålla den efterfrågade kvalitetsnivån, analysera kundernas tillfredsställelse, förbättra vår prestation och, minska nivån av avvikande produkter genom att vidta de nödvändiga åtgärderna som beskrivs i rutinerna.

 

För att klara av de krav som ställs av våra ägare och högsta ledning ska vi öka vår vinst varje år, bibehålla företagets image, utvärdera effektiviteten och verkningsgraden i de integrerade ledningssystemen och personalens agerande och deras tolkning av begreppet kvalitet, samt lägga förslag på hur vi kan förbättra det integrerade ledningssystemet.

quality1.jpg
Miljöpolicy

När det gäller miljöstrategin är det organisationens avsikt:

 

Att integrera miljöhantering med vår affärsverksamhet;

Att leva upp till de lagstadgade miljökraven;

Att ställa upp mål och riktlinjer när det gäller miljön;

Att identifiera och övervaka miljöaspekterna inom organisationen och därmed minska den potentiella effekten på miljön genom att framför allt: övervaka vår konsumtion av energi, material, kemikalier, färg, återvinna förpackningsmaterial o.s.v.

Att förbättra ledningens kännedom om miljöaspekterna och samtidigt fostra en positiv anda bland alla anställda att bättre sätta sig in i dessa aspekter;

Att fortlöpande utbilda personalen i frågor som gäller miljön;

environment.jpg
iso.png
OBERON TEHNIKA har implementerat ett certifierat kvalitetsledningssystem i enlighet med kraven i ISO 9001- standarden och ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i ISO 14001- standarden.
Säkerhetspolicy

Alla arbaten kommer att fardigstallas enlight relevanta standarder. Arbeten pa alla byggobjeck vilka OBERON ansvarar for, far utforas endast av personer som har bedomts att vara kompetenta och gotkanda av foretagen att utfora arbeten.

safety.jpg
bottom of page